kytary

1988  Jolana Proxima

v.č. 004x, vyrobeno 140 ks