kytary

1988  Jolana Proxima

v.č. 001x, vyrobeno 140 ks